Barion Pixel
Úvod 5 Produkt 5 Hightop BioTech Rýchly antigénový test (25 ks/balenie)

Antigénový test na koronavírus (25 ks/balenie)

Hightop Biotech Rýchly Antigénový test na koronavírus

POPIS RÝCHLEHO ANTIGÉNOVÉHO TESTU NA KORONAVÍRUS

Covid-19 AG test je určený na rýchlu diagnostiku infekcie spôsobenej koronavírusom typu SARS-CoV-2 (COVID-19). Rýchlotest poukazuje na práve prebiehajúce ochorenie. Produkt je určený na profesionálne použitie.

Produkt je momentálne skladom.

Cena: 62,67/balenie

Jednotková cena: 2,51/ks

Cena je vrátane 5% DPH!

Na sklade

Špecifikácia

Názov produktu: SARS-CoV-2 antigénový rýchlotest (imunochromatografická metóda)
Vzorka: výter z nosohltana alebo hltana
Balenie: 25 ks/balenie
Forma: testovacia kazeta
Výrobca: Hightop Biotech Co., Ltd.

Povolenia:
Číslo zložky: OGYÉI/23612-3/2021
Registračné číslo: HU/CA01/23612/21

Obsah balenia antigénového testu na koronavírus

5

25 ks testovacích kaziet

5

25 ks extrakčného tlmivého roztoku & odberových pipiet

5

25 ks sterilných odberových tampónov

5

Príbalový leták

Princíp vyšetrenia

Imunochromatografická vyšetrovacia metóda s koloidným zlatom využíva na dôkaz antigénu SARS-CoV-2 vo vzorke dvojitú sendvičovú metódu. Ak sú vo vzorke prítomné antigény, reagujú najprv s monoklonálnymi protilátkami 1 označenými koloidným zlatom v doštičke a potom s monoklonálnymi protilátkami 2 označenými koloidným zlatom v oblasti testovacieho prúžku, čo má za následok jeho sfarbenie do červena. Ak vo vzorke nie je prítomný antigén, nedochádza k reakcii ani k farebnej zmene v oblasti testovacieho prúžku, čo je interpretované ako negatívny výsledok.

Nezávisle od toho, či je antigén vo vzorke prítomný alebo nie, dochádza k reakcii protilátok označených koloidným zlatom s protilátkami v oblasti kontrolného testovacieho prúžku (C-prúžok), ktorý sa následné sfarbí.

Podmienky odberu vzorky

Výter z nosohltanu

Odborne vyškolená osoba odoberajúca vzorku drží výterový tampón v pravej ruke a ľavou rukou pridržiava hlavu vyšetrovanej osoby. S tampónom manipulujte jemne, aby ste vyšetrovanej osobe nespôsobili krvácanie. Po dosiahnutí zadnej steny nosohltana nechajte tampón niekoľko sekúnd (asi 3 sekundy) nehybne a potom jemným krúživým pohybom spravte výter a tampón pomaly vytiahnite. Tým istým tampónom zopakujte postup aj v druhej nosovej dierke, aby ste odobrali správnu vzorku z oboch nosných dierok.

Výter z nosohltanu

Výter z hltana

Vyšetrovaná osoba jemne zakloní hlavu a na široko otvorí ústa tak, aby mala na oboch stranách viditeľné mandle. Výterovým tampónom prejdite po koreni jazyka, potom po mandliach na oboch stranách aspoň 3x tak, že tampón jemne pritlačíte k povrchu mandlí a následne spravte výter smerom odhora dole na oboch stranách hltana aspoň 3x.

Výter z hltana

Postup realizácie testu

Pred testovaním si prečítajte návod na použitie. Vzorku a činidlá nechajte pred testovaním stabilizovať aspoň 30 minút na izbovú teplotu. Po otvorení fóliového obalu spracujte vzorku čo najskôr.

Spracovanie vzorky:

Pridajte 500μl (~20 kvapiek) extrakčného roztoku do odberovej skúmavky po rysku 0,5. Po odobratí vzorky vložte odberový tampón do extrakčného činidla a nechajte ním tampón úplne presiaknuť, následne tampón niekoľkokrát pootáčajte, potom 10x postláčajte cez stenu skúmavky, napokon vytiahnite, odberovú skúmavku uzatvorte a odošlite na vyšetrenie.

Postup realizácie testu

1.

Otvorte fóliové balenie, vyberte testovaciu kazetu a umiestnite ju na vodorovný povrch testovacou plochou nahor.

2.

Nakvapkajte 2-3 kvapky (60μl-80μl) extrahovanej vzorky do testovacieho poľa.

3.

Výsledok testu odčítajte po 15 minútach; po 20 minútach sú výsledky neplatné.

SARS-CoV-2 antigénový rýchlotest - Postup realizácie testu - Carbon Medical

Interpretácia výsledkov

SARS-CoV-2 antigénový rýchlotest - POZITÍVNY - Carbon Medical

POZITÍVNY

Objavia sa dva červené prúžky. Jeden v kontrolnej oblasti (C), druhý v testovacej oblasti (T).

SARS-CoV-2 antigénový rýchlotest - NEGATÍVNY - Carbon Medical

NEGATÍVNY

Objaví sa iba červený prúžok v kontrolnej oblasti (C). V testovacej oblasti (T) sa neobjaví žiadny prúžok. Negatívny výsledok svedčí o tom, že vo vyšetrovanej vzorke nie sú prítomné žiadne antigény alebo ich množstvo nedosiahlo detekovateľnú hranicu.

SARS-CoV-2 antigénový rýchlotest - NEPLATNÝ - Carbon Medical

NEPLATNÝ

Neobjaví sa žiadny prúžok alebo sa neobjaví prúžok v kontrolnej oblasti: príčinou môže byť nesprávny postup testovania alebo reagenčná chyba. Skontrolujte postup testovania a opakujte test s novou testovacou súpravou.

Charakteristiky výkonu Covid-19 antigénového rýchlotestu

R

SENZITIVITA A ŠPECIFICITA TESTU JE CELKOVO: 98.8%

Upozornenie

5

Test je určený výlučne na in vitro detekciu vo vzorke ľudského výteru z nosohltana alebo hltana. Počas testovania dodržujte všetky pokyny. Preexspirovaný alebo poškodený test nepoužívajte.

5

Farebný odtieň kontrolného prúžku neodráža kvalitu testu: ak je farba jasná a dobre viditeľná, znamená to, že činidlo je účinné.

5

Testovaciu súpravu skladujte uzatvorenú a chráňte ju pred vlhkosťou. Všetky komponenty a vzorky skladujte pri nízkych teplotách a pred použitím ich nechajte stabilizovať na izbovú teplotu.

5

Komponenty použite čo najskôr po vybalení z fóliového obalu, aby ste zabránili dlhodobému kontaktu so vzdušnou vlhkosťou, ktorá by mohla ovplyvniť výsledok testu.

5

Dlhodobo skladované respektíve znečistené vzorky nie sú vhodné na použitie.

5

So vzorkami zaobchádzajte ako s potenciálne infekčným materiálom. Odpad likvidujte v súlade s predpismi na likvidáciu infekčného materiálu.

5

Nesprávny postup testovania napríklad zámena vzoriek, nesprávny objem vzoriek, nesprávny čas testovania atď. môže ovplyvniť správnosť výsledkov.

5

Osobitné komponenty sa nesmú miešať.

5

Pri manipulácii s infekčným materiálom respektíve s potenciálne infekčným materiálom dodržiavajte bezpečnostné predpisy pre manipuláciu s biologickým materiálom.

5

Dodržiavajte nasledujúce opatrenia:

  1. So vzorkami a činidlami manipulujte v rukaviciach;
  2. Vzorky nenasávajte ústami;
  3. Pri manipulácii so vzorkami nefajčite, nejedzte, nepite a nemanipulujte s kozmetickými prípravkami ani s kontaktnými šošovkami;
  4. Pri vyliatí vzorky alebo činidla aplikujte dezinfekciu;
  5. Všetky vzorky, činidlá a možné kontaminanty dezinfikujte v súlade s platnými miestnymi predpismi;
  6. Všetky komponenty činidiel testovacej sady ostávajú pri správnom skladovaní a manipulácii stabilné až do doby exspirácie. Preexspirované testy nepoužívajte.