Adatkezelési Szabályzat
CARBON WEB KFT

Bevezetés

Üdvözöljük a Carbon Web Kft. honlapján!

A Carbon Web Kft. honlapján elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges lehet, hogy Ön megadja részünkre bizonyos személyes adatait annak érdekében, hogy a szolgáltatásainkat a lehető legmagasabb színvonalon érhesse el.

Ezen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, és az adatkezelés vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az Ön által részünkre megadott személyes adatai biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos számunkra, ezért kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Szabályzat elfogadása előtt forduljon hozzánk bizalommal a [email protected] e-mail címen, kollégáink készséggel segítenek Önnek.

A Szabályzatban használatos fogalmak meghatározása
Az alábbiakban összefoglaljuk a Szabályzatban előforduló legfontosabb fogalmakat.

1. Adatfeldolgozás: olyan, a személyes adatokkal végzett, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó bármely tevékenység, amelyet az Adatkezelő nevében hajtanak végre, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a tevékenységet az adaton végzik. Ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel.

2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

3. Adatkezelő: a Felhasználó által megadott adatokat a Carbon Web Kft. kezeli, azaz kizárólag a Carbon Web Kft. hozhatja meg és hajthatja végre a Felhasználók személyes adataival kapcsolatos döntéseket.
Az Adatkezelő adatai:
a) Székhely és levelezési cím: 5600 Békéscsaba Sirály köz 6.
b) Cégjegyzékszám: 04-09-012133 (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
c) Adószám: 24195320-2-04
d) E-mail: [email protected]
e) Telefonszám: +36 70 771 9489

4. Iroda: az Office House Irodaház Békéscsaba (cím: Békéscsaba, Kazinczy utca 4. 2. em. B201.; e-mail: [email protected]; telefon: +36-70-771-9489).

5. Hatóság: a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: [email protected]; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400).

6. Honlap: a Carbon Web Kft. Tulajdonában álló weboldalak; https://carbonmedical.hu/, https://www.carbonweb.eu, https://elet-blog.hu, valamint minden egyéb, a Carbon Web Kft-hez kapcsolódó honlap vagy közösségi média (így különösen: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest) a szövegkörnyezettől függően külön-külön vagy együttesen.

7. Grt.: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

8. GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete.

9. Rendszergazda: aki a Honlapot kezeli és karbantartja. A Honlap működtetése, karbantartása vonatkozásában a Szabályzat rendelkezései a Rendszergazdára megfelelően irányadóak. A Rendszergazda önállóan, saját döntései szerint személyes adatot nem kezel, a Honlap karbantartása
tekintetében – amennyiben és amilyen terjedelemben az Adatkezelő által kezelt személyes adatokra rálát – adatfeldolgozónak minősül.

10. Személyes adat: A Felhasználóra vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján a Felhasználó azonosítottsága vagy azonosíthatósága teljesül. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban adatkezelési célonként külön feltüntetett személyes adatokat gyűjti a Felhasználóról.

11. Számítógép: minden olyan – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 21. pontja szerinti elektronikus hírközlő végberendezésnek minősülő – a Felhasználó rendelkezése alatt álló
számítástechnikai eszköz, mobiltelefon, számítógép, táblagép, amely ún. cookie-k (adatcsomagok) fogadására alkalmas.

12. Cookie: olyan fájl (adatsor), amit a Honlap látogatójának Számítógépén hozhat létre a Honlapot megjelenítő program, és amely információkat tárol a Felhasználóról, a Felhasználó és a webszervere kapcsolatáról. A cookie használatának célja a Felhasználó számítógépének beazonosítása (felismerése), az egyszerűbb böngészés biztosítása és annak nyomon követése, valamint a Honlapra látogatók felhasználási szokásainak elemzése, kiértékelése, és ezek nyomán a felhasználói élmény javítása.

13. Szolgáltatás: a Felhasználó részéről az Irodában személyesen, valamint a Honlapon keresztül tetszés szerint igénybe vehető szolgáltatás, így különösen: online marketing szolgáltatás, számítógépes programozás, stb.

14. Felhasználó: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki a Carbon Web Kft. szolgáltatásait az Irodában, vagy a Honlapon keresztül igénybe veszi és személyes adatai kezelésre kerülnek az Adatkezelő által.

Az Adatkezelő és képviselőjének elérhetősége
Jelen fejezetben kerül rögzítésre az Adatkezelőnek, valamint az Adatkezelő képviselőjének elérhetőségei.

15. Az Adatkezelő elérhetőségei:
a) Székhely és levelezési cím: H-5600 Békéscsaba, Sirály köz 6.
b) E-mail: [email protected]
c) Telefonszám: +36-70-771-9489

16. Az Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
a) Név: Szatmári Tibor
b) Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Sirály köz 6.
c) E-mail: [email protected]

Adatkezelési célok, az adatkezelés folyamata
Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket (adatkezelési célokat), amely során a gyakorlatban megtörténik a Felhasználó személyes adatainak a kezelése.

17. Kapcsolatfelvétel: Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Szolgáltatást igénybe venni kívánó személyek telefonon, e-mailben, vagy a Honlapokon található kapcsolati formon keresztül, felvegyék a kapcsolatot a Carbon Web Kft. dolgozóival. A kapcsolatfelvétel során a Felhasználó által szolgáltatott adatok (Név, E-mail cím, Telefonszám, Jelenlegi weboldal, Cégnév) megadásának célja, hogy a Szolgáltatást a Felhasználó igénybe vehesse a Carbon Web Kft. által adott árajánlatot követően. Ehhez
kapcsolódóan azonosítás végett teljes nevét, valamint a kapcsolattartás céljából telefonszámát és e-mail címét adhatja meg a Felhasználó kötelező jelleggel.
A fentiekre tekintettel a személyes adatok kezelésének jogalapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, a felek közötti szerződés megkötését megelőző, a Felhasználó kérésére történő lépések megtétele. A személyes adatokat az Adatkezelő a kiválasztott időpontban történő szolgáltatásnyújtást követően is, a Felhasználónak a törlésre irányuló kéréséig kezeli. A kapcsolatfelvétel véglegesítésére a fenti személyes adatok megadása hiányában nem kerülhet sor.

Technikai adatok (cookie) rögzítése
18. A Honlap, valamint az Iroda wifi-szolgáltatás használata során a Felhasználó személyes adatain kívül technikailag rögzítésre kerülnek a Felhasználó számítógépének azon adatai (cookie-k), amelyek a Honlap használata során generálódnak, és amelyeket a Honlap megtekintésekor és elhagyásakor (a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül) rögzít (naplóz). Ezen adatok célja a Honlap látogatottságával és használatával kapcsolatos statisztikák készítése, valamint átfogóan a Honlap informatikai rendszerének fejlesztése. Ezeket az adatokat az Adatkezelő (jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével) nem kapcsolja össze a Felhasználó személyes adataival, és azokhoz csak az Adatkezelő és a Rendszergazda munkatársai férnek hozzá. A cookie-t a saját számítógépéről a Felhasználó (a böngésző erre szolgáló menüpontjai segítségével) bármikor törölheti, illetve a böngészőben (jellemzően a „Segítség” funkcióval) beállíthatja a cookie-k alkalmazásának tiltását is. A cookie-k alkalmazásának tiltásával ugyanakkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül a Honlap használata nem teljes értékű.

Kamerahasználat
19. Az Adatkezelő az Iroda, valamint a Felhasználók személy- és vagyonvédelme érdekében az Irodában biztonsági kamerarendszerrel („closed circuit television”; CCTV) képfelvételt készít. A kamerás felvételrögzítést, mint adatkezelési célt az Adatkezelő, valamint a Felhasználók személy- és vagyonvédelmi természetű jogos érdekei egyaránt indokolják. A kamerás megfigyelés alkalmazásának alapja tehát, hogy az Irodában található jelentős értékű ingóságok, a Felhasználók értékei, illetve az ingatlan vagyonvédelmi célú megfigyelése, továbbá az Iroda területén lévő személyi biztonságának felügyelete biztosított legyen. E biztonsági célok teljesítése érdekében az Adatkezelő jól látható helyeken kihelyezett jelzéssel figyelmeztet mind az Irodában történő belépéskor, mind az Irodában az egyes megfigyelt helyiségekben a kamera alkalmazására. A kamerák beállításai alapján felvétel kizárólag olyan személyről készül, akivel – a Carbon Web Kft. szolgáltatásainak igénybevétele okán – az Adatkezelőnek releváns kapcsolata áll fenn. A kihelyezett figyelemfelhívó jelzések alapján a Felhasználó számára előre kiszámítható, hogy milyen célból, mely területeken történik az adatrögzítés. Az Adatkezelő a jelen bekezdés szerinti adatkezelés tekintetében biztosítja a „jogérvényesítés és jogorvoslat” fejezetben, alább meghatározott jogokat és garanciákat a Felhasználó számára. A kamerák felvételei a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) szerint megengedett határidőn keresztül kerül tárolásra, a felvételek tényleges további felhasználására kizárólag a személy- és vagyonbiztonságot fenyegető esemény felmerülése esetében, a hatósági, bírósági eljárásokhoz szükséges terjedelemben kerül sor. Más esetben az Szvtv.-ben meghatározott időtartamot követően a felvételek törlésre kerülnek. A rögzített képfelvételeket tehát az Szvtv.-ben foglalt ideig és kizárólag digitálisan tárolja az Adatkezelő, ezt követően pedig törli azokat. A felszerelt kamera látószöge mindenkor kizárólag a személy- és vagyonvédelem céljával összhangban álló területre irányulhat úgy, hogy az az emberi méltóságot nem sértheti. Az illemhelyeken kamera elhelyezésére nem kerül sor. Rejtett kamera elhelyezésére nem kerül sor. Az Adatkezelő (törvényben meghatározott esetek kivételével) a felvételeket nem továbbítja harmadik személynek. A fenti személy- és vagyonvédelmi érdekek alapján tehát a kamerás megfigyelés, mint adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján az Adatkezelő, valamint a Felhasználók jogos érdeke jelenti. A kamerahasználattal kapcsolatos részletes adatkezelési szabályokat, garanciákat az Adatkezelő a munkatársai, valamint a biztonsági szolgálat számára külön szabályzatban írja elő és tartatja be.

Jogérvényesítés és jogorvoslat
Az alábbiakban összefoglaljuk a Felhasználók azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel szemben érvényesíthet.

20. Kommunikáció az Adatkezelővel: A Felhasználó és az Adatkezelő közötti kommunikáció telefonon, e-mail útján, vagy postai úton, illetve az Irodában személyesen szóban történik. Az Adatkezelő erre a célra szolgáló e-mail címe: [email protected]; levelezési címe: H-5600 Békéscsaba, Sirály köz 6. A Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy a Felhasználónak hozzáférési joga van a kezelt személyes adataihoz az alábbi terjedelemben.
A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk különösen az alábbiakra terjedhet ki:
a) az adatkezelés céljai;
b) a kezelt személyes adatok;
c) az adattovábbítás címzettjei;
d) az adatkezelés várható időtartama, vagy ha ezt megállapítani nem lehetséges, úgy az időtartam
meghatározásának szempontjai;
e) a Felhasználó által gyakorolható jogok;
f) a Hatósághoz történő panaszbenyújtás joga;
g) az Adatkezelő által gyűjtött információk forrása, jogalapja.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatáskéréstől számított egy hónapon belül köteles megadni a fenti tájékoztatáskérést.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó kérésére rendelkezésre bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő ésszerű mértékű adminisztratív költséget számíthat fel.

a) Az Adatkezelő csak akkor vizsgálja és válaszolja meg a Felhasználónak az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az a Felhasználó által korábban megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha a Felhasználó az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból a Felhasználó személye egyértelműen beazonosítható).

b) Az Adatkezelő minden, személyes adatot érintő intézkedés megtételéről a Felhasználót késedelem nélkül, de legkésőbb az intézkedés megtételét követő egy hónapon belül tájékoztatja. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

21. Helyesbítés: A Felhasználó jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt (a fentiek szerint e-mailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelő az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesíti. Ha a Felhasználó a személyes adataiban bekövetkezett változást a Felhasználó késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit a Felhasználó köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti.

22. Adattörlés: A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, különösen ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Felhasználó a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c) statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

23. Tiltakozás adatkezelés ellen: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jelen szabályzat szerinti, jogos érdeken alapuló kezelése ellen (jelen szabályzat alapján a kamerás megfigyelésen álló adatkezelés alapul jogos érdeken). Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

24. Adatkezelés korlátozásához való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesül.
a) a Felhasználó vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulása mellett, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, úgy a korlátozást kérelmező Felhasználót az Adatkezelő előzetesen értesíti e tényről.

25. Adathordozhatósághoz való jog: A Felhasználó hozzájárulása alapján, illetőleg a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok tekintetében a Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja számára, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. E jog gyakorlására kizárólag a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt személyes adatok tekintetében van mód.

26. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése: A Felhasználó a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

27. Bíróság előtti jogérvényesítés: a Felhasználó a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint a Carbon Web Kft. székhelye szerinti törvényszék illetékes, de az – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

28. Kártérítés és sérelemdíj: Ha az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:
a) a Felhasználónak, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);
b) a Felhasználó személyiségi jogát megsérti, a Felhasználó az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Felhasználó személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Felhasználó (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Vegyes rendelkezések
29. Tizenhat éven aluli Felhasználó esetén a személyes adatai megadásához a törvényes képviselőjének (szülőjének) beleegyező nyilatkozata szükséges.
30. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa.
31. A Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.
32. A Szabályzat 2020. április 23. napjától hatályos. A Szabályzat megtalálható a https://carbonmedical.hu /adatkezelesi-tajekoztato/ honlapon, valamint jól látható helyen, kifüggesztve az Irodában is.

Békéscsaba, 2020. április 23.